Strona Główna » Rejestracja » Regulamin

Regulamin korzystania z systemu zamówień MBW Profile

Regulamin użytkowania Systemu Zamówień, w dalszej części nazywany Regulaminem, definiuje sposób i warunki korzystania z Systemu Zamówień.

§1 Definicje - wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie Systemu Zamówień

 1. System Zamówień – internetowy system sprzedaży, udostępniony przez Sprzedającego Kupującemu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa zasady i warunki korzystania z Systemu Zamówień.
 3. Producent - MBW Błażej Wejman z siedzibą w Dobryszycach ul. Malutkie 7B, 97-505 Dobryszyce o numerze NIP: 772-186-67-04
 4. Kupujący- współpracujący ze Producentem na podstawie zawartej Umowy o współpracy handlowej, dokonujący zakupu produktów znajdujących się w ofercie Sprzedającego za pośrednictwem Systemu Zamówień. Kupującym może być:
  1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  2. Osoba prawna zarejestrowana we właściwym rejestrze,
  3. Inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 5. Konto Administracyjne - konto Kupującego w ramach Systemu Zamówień zarejestrowane na wskazanym w Umowie o współpracy handlowej adresie e-mail, zaakceptowane, czyli udostępnione w celu zarządzania i administrowania systemem zakupów dokonywanych przez Kupującego.
 6. Umowa o Współpracy Handlowej - umowa określająca zasady współpracy handlowej pomiędzy Producentem a Kupującym, która może być zawarta na odległość.

§2 Zasady dostępu do Systemu Zamówień

 1. Warunkiem dostępu do Systemu Zamówień jest zawarta Umowa o Współpracy Handlowej zawarta pomiędzy Producentem i Kupującym. Rozwiązanie Umowy o Współpracy Handlowej jest równoznaczne z utratą dostępu do Systemu Zamówień.
 2. Kupujący wnioskuje o dostęp do Systemu Zamówień wypełniając formularz rejestracyjny w zakładce rejestracja.
 3. Przyznając dostęp Producent przydziela konto w Systemie Zamówień nowemu Kupującemu.
 4. Producent zastrzega sobie prawo pozbawienia Kupującego dostępu do Systemu Zamówień w przypadku:
  1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. wykorzystywania Systemu Zamówień w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności udostępnianie Systemu Zamówień osobom trzecim mogącym wykorzystać dostęp w celach zagrażających interesom Sprzedającego,
  3. wypowiedzenia Umowy o Współpracy Handlowej przez którąkolwiek ze Stron,
  4. całkowitego braku aktywności Kupującego w zakresie dokonywania zakupów przy wykorzystaniu Systemu Zamówień przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
  5. innych działań zagrażających interesom Sprzedającego.
 5. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego warunki.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia złożone przez Użytkownika są zatwierdzane przez Sprzedającego.
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.
 3. Wszystkie ceny jednostkowe prezentowane w Systemie Zamówień są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT po aktualnym rabacie (przeliczanym od ceny netto) dla danego Konta Administracyjnego
 4. Przedstawione w Systemie Zamówień opisy produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§4 Tajemnica handlowa

 1. Ceny produktów, informacje o warunkach handlowych oraz stany dostępności produktów mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z ich zakupem. Powyższe dane nie mogą być wykorzystywane przez Kupującego lub Użytkownika w celu innym niż zakup oraz udostępniane osobom trzecim. Naruszenie powyższego zakazu będzie się wiązać z utratą dostępu do Systemu Zamówień oraz poniesieniem odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.
 2. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Kupujący i Użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego zawartych w formularzu danych osobowych w celach operacyjnych i marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta e-mail. (Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku - Dz. U. nr 144, poz.1204)

§5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Umowy o Współpracy Handlowej.
 2. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany po wejściu na stronę logowania do Systemu Zamówień.

Producent MBW Profile

ul. Malutkie 7B
97-505 Dobryszyce, Polska
Infolinia: 506 573 078
Telefon: 661 264 984
© 2007-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę MBW. Wszystkie materiały na stronie i zdjęcia objęte prawami autorskimi.